CÁCH XÂY DỰNG SCREENSAVER cho Windows

Về cơ bản, screensaver là một tập tin có khả năng tự thực thi (executable). Do đó, nó có thể phát triển bằng hầu hết các ngôn ngữ lập trình. Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xây dựng một screensaver bằng C#.
Trước khi thực thi điều này, bạn cần biết rằng chương trình quản lý screensaver của windows sử dụng các tham số dòng lệnh sau đây để triệu gọi ứng dụng screensaver:

Tham số /c: truyền khi triệu gọi việc thiết lập tham số cho ứng dụng screensaver.
Tham số /s: truyền khi triệu gọi ứng dụng screensaver.
Tham số /p: truyền khi triệu gọi chế độ preview của ứng dụng screensaver.

Dù trong ví dụ này, minh họa cho việc xây dựng screensaver bằng C#, nhưng bạn hoàn toàn có thể phát triển bằng các ngôn ngữ khác như: C++, Delphi, Java,… theo hướng dẫn này.
Bước 1. Tạo Hai Form trong C# và đặt tên là frmScreensaver và frmSetting.
Bước 2. Xây dựng ứng dụng screensaver cho form frmScreensaver. Bạn thực thi chức năng tùy ý trên form này, nhưng hãy xây dựng một chức năng cho phép đóng form khi chuột thay đổi vị trí (hoặc đơn thuần là nhấp vào form này thì đóng lại – tức triệu gọi phương thức Close). Ngoài ra, bạn cần hiệu chỉnh cho form frmScreensaver các tham số sau:

Windows State: Maximized – cho phép form phóng to toàn màn hình.
TopMost: True – cho phép ứng dụng screensaver chạy lên trên các ứng dụng khác.
Start Position: CenterScreen – hiển thị ở trung tâm màn hình.
FormBorderStyle: None – không hiển thị viền và thanh tiêu đề của form.
ShowOnTaskbar: False – không hiển thị trên thanh taskbar.
ShowIcon: None – Không hiển thị Icon.

Bước 3. Xây dựng chức năng thiết lập cho form frmSetting. Các thông số của chương trình được lưu vào một file tạm, hoặc registry, hoặc INI file. Trong ví dụ này, tôi chỉ hướng dẫn cách ghi ra file tạm để đơn giản hóa công việc. Để lưu tham số ra file văn bản, ta sử dụng StreamWriter nằm trong System.IO. Để thuận tiện, bạn nên lưu mỗi tham số trên một dòng.
System.IO.StreamWriter wr = new System.IO.StreamWriter(đường dẫn đến tập tin);
wr.Write(Các tham số);
wr.Close();
Bước 4. Đọc các tham số trong tập tin đã lưu để tải lên form frmScreensaver. Để đọc thông tin trong file văn bản, ta sử dụng StreamReader nằm trong System.IO.
System.IO.StreamReader rd = new System.IO.StreamReader(đường dẫn đến tập tin);
string s = rd.ReadLine();
if (!s.Trim().Equals(“”))
//nếu file thiết lập đã được tạo
else
//nêu file thiết lập chưa được tạo
Bước 5. Thiết lập cho trình quản lý screensaver của windows. Ta sẽ kiểm tra tham số dòng lệnh. Nếu tham số dòng lệnh nhận giá trị “/s” thì khởi động form frmScreensaver; nếu nhận giá trị “/c” thì khởi động form frmSetting.
static void Main(string[] arg)
{
Application.EnableVisualStyles();
Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
if (arg[0].ToLower().Trim().Substring(0, 2).Equals(“/s”))
Application.Run(new frmScreensaver());
else
if (arg[0].ToLower().Trim().Substring(0, 2).Equals(“/c”))
Application.Run(new frmSetting());

}
Bước 6. Biên dịch chương trình. Ta thu được tập tin exe. Hãy đổi tên tập tin này lại thành tập tin .scr. Sau đó, copy tập tin này vào trong thư mục windows. Đến đây xem như đã hoàn tất. Hãy bật trình quản lý screensaver của windows để xem ứng dụng mà bạn vừa mới tạo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s