Filed under Java

Cách tạo luồng từ lớp Thread trong Java

Cách tạo luồng từ lớp Thread trong Java

// ThreadSync.java class MyThread extends Thread { static String message[]={“I”,”love”,”Java.”}; public MyThread(String id) { // Gọi hàm dựng (constructor) của lớp Thread cha super(id); } public void run() { Sync.displayList(getName(), message); } void waiting() { try { sleep(2000); } catch(InterruptedException e){ System.out.println(“Interrupted”); } } }; class Sync { public static synchronized void displayList(String name, String … Continue reading

Các khái niệm OOP

Một đối tượng là gì? Java được biết đến như một ngôn ngữ hướng đối tượng (OO – object-oriented), bạn có thể sử dụng ngôn ngữ này để lập trình hướng đối tượng. Điều này rất khác so với lập trình thủ tục, và có thể hơi lạ lùng đối với hầu hết các lập trình viên … Continue reading

Nhập môn lập trình Java

Tóm tắt:  Ngôn ngữ Java, và nền tảng Java luôn phát triển là một cuộc cách mạng trong lập trình. Mục tiêu của hướng dẫn này là giới thiệu cho bạn cú pháp của Java mà bạn hầu như chắc chắn sẽ gặp trên con đường nghề nghiệp và cho bạn thấy những thành tố … Continue reading

Working With SytemColor Class in Java

Working With SytemColor Class in Java

Introduction In this article we are going to explain that the SystemColor class provides a standard set of symbolic colors representing each distinct type of color on the desktop. It is common for platform desktops (Windows 95, Solaris/CDE, etc.) to provide a color scheme for objects on the desktop, and typically this scheme is configurable by … Continue reading

Working With BitSet Class in Java

Introduction In this article we are going to describe one of the important classes of the util package in Java. So we explain the use of the BitSet class test; also what is the need of the bit class. A BitSet class creates a special type of array that holds bit values. This array can increase … Continue reading