Filed under SQL Server

Lệnh AND và OR trong SQL (SQL p4)

AND và OR Hai toán tử AND và OR nối hai hoặc nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE lại với nhau. Toán tử AND sẽ hiển thị 1 dòng nếu TẤT CẢ các điều kiện đều thoả mãn. Toán tử OR hiển thị một dòng nếu BẤT KỲ điều kiện nào được thoả. Bảng … Continue reading

Toán tử BETWEEN…AND trong SQL (SQL p5)

Toán tử BETWEEN…AND lấy ra một miền dữ liệu nằm giữa hai giá trị. Hai giá trị này có thể là số, chuỗi văn bản hoặc ngày tháng. SELECT tên_cột FROM tên_bảng WHERE tên_cột BETWEEN giá_trị_1 AND giá_trị_2 Bảng dữ liệu dùng trong ví dụ LastName FirstName Address City Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes Nordmann … Continue reading

Từ khoá DISTINCT trong SQL (SQL p6)

Câu lệnh SELECT sẽ trả về thông tin về các cột trong bảng. Nhưng nếu chúng ta không muốn lấy về các giá trị trùng nhau thì sau? Với SQL, ta chỉ cần thêm từ khoá DISTINCT vào câu lệnh SELECT theo cú pháp sau: SELECT DISTINCT tên_cột FROM tên_bảng Ví dụ: Tìm tất cả … Continue reading

Từ khoá ORDER BY trong SQL (SQL p7)

Sắp xếp các dòng Mệnh đề ORDER BY được dùng để sắp xếp các dòng. Ví dụ bảng Orders: Company OrderNumber Sega 3412 ABC Shop 5678 W3Schools 2312 W3Schools 6798 Để lấy danh sách các công ty theo thứ tự chữ cái (tăng dần): SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company Kết quả trả … Continue reading

Câu lệnh INSERT INTO trong SQL (SQL p8)

Câu lệnh INSERT INTO Câu lệnh INSERT INTO được dùng để chèn dòng mới vào bảng. Cú pháp: INSERT INTO tên_bảng VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2,….) Bạn cũng có thể chỉ rõ các cột/trường nào cần chèn dữ liệu: INSERT INTO tên_bảng (cột_1, cột_2,…) VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2,….) Chèn 1 dòng mới Ta có bảng Persons như sau: … Continue reading

Câu lệnh UPDATE trong SQL (SQL p9)

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật/sửa đổi dữ liệu đã có trong bảng. Cú pháp: UPDATE tên_bảng SET tên_cột = giá_trị_mới WHERE tên_cột = giá_trị Ví dụ: bảng Person của ta như sau: LastName FirstName Address City Nilsen Fred Kirkegt 56 Stavanger Rasmussen Storgt 67 Giả sử ta muốn bổ xung thêm … Continue reading

Câu lệnh DELETE trong SQL (SQL p10)

Cú pháp: DELETE FROM tên_bảng WHERE tên_cột = giá_trị Ví dụ: Bảng Person của ta như sau: LastName FirstName Address City Nilsen Fred Kirkegt 56 Stavanger Rasmussen Nina Stien 12 Stavanger Ta xoá người có tên là Nina Rasmussen: DELETE FROM Person WHERE LastName = ‘Rasmussen’ Kết quả sau khi xoá: LastName FirstName Address City … Continue reading

Hàm COUNT lệnh đếm trong SQL (SQL p11)

SQL có sẵn lệnh để đếm các dòng trong CSDL. Cú pháp của hàm COUNT: SELECT COUNT(tên_cột) FROM tên_bảng Hàm COUNT(*): Hàm COUNT(*) trả về số lượng các dòng được chọn ở trong bảng. Ví dụ ta có bảng Persons như sau: Name Age Hansen, Ola 34 Svendson, Tove 45 Pettersen, Kari 19 Câu lệnh … Continue reading